Historie - průřez stoletími

Velká Bukovina, Malá Bukovina a Karlovka. To jsou tři části jedné obce, které kdysi bývaly samostatné. Tuto skutečnost je nutno zohlednit při pátrání po základech místního hasičského sboru. O té historické historii máme pouze ústní nepodložené informace, že sbor v Malé Bukovině měl v roce 2004 oslavit již 130 let od založení a ve Velké Bukovině „tak nějak podobně“. Jisté však je pouze, že to co v Malé Bukovině zbylo, se roku 1980 sloučilo s tehdejší jednotkou PO ve Velké Bukovině.

Doposud první POTVRZENOU zmínku o existenci Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bukovině máme ze dne 6.9.1945, kdy se v hostinci bratra Dudy konala schůze z nařízení „Okresní správní komise“ s jediným cílem – založit Sbor dobrovolných hasičů. Zde byl tehdy jednohlasně zvolen přípravný výbor.

Na další schůzi, 13.10.1945 „…se dostavilo 21 členů k lékařské prohlídce, kteří byli uznáni schopnými ku konání hasičských povinností“. Tenkrát ještě od hasičů „…lékař za prohlídku žádné odměny nežádal“. Z jiného zápisu v „Jednatelské knize“, ze dne 28.11.1945, se dozvídáme, že „…bratr předseda poděkoval všem členům za jejich pohotovost při hašení požáru u bratra Nezbedy“. Tedy necelé tři měsíce a jsou tu první kladné výsledky! Dne 27.1.1946 se konala „Valná hromada Hasičského sboru ve Velké Bukovině“, na které byl přečten protokol z ustavující schůze a zvolen první stálý výbor sboru.

Během let se ze zápisů vytrácejí bratři a objevují se soudruzi, mizí Hasičský sbor, a světe div se, v roce 1964 se přijímají závazky k již 100. výročí ČSPO. Přiměřeně době se stále činnost daří a život jde dál.

Období po roce 1989, kdy zanikal ČSPO a kdy se každému přestalo shora přikazovat co má dělat, zasáhlo i náš sbor. Prakticky celá 90. léta činnost stagnovala a občas se konaly pouze povinné Valné hromady se stále stejnými omluvami proč to nejde.

Zakoupením starší, ale zachovalé CAS 25 Š 706 RTHP v roce 1999 se začala datovat již několikátá novodobá historie Sboru dobrovolných hasičů obce Velká Bukovina. Po oslovení místní omladiny se sešlo celkem dvacet statečných, ochotných táhnout tu káru dál. Uplynutím několika měsíců se však oddělily plevy od zbývajících pár zrnek a v současnosti tvoří jádro nikoli desítky členů, jak jsme si přáli, ale jednotlivé kusy. Snažíc se poučit z minulosti, děláme co se dá, abychom se ukázali, jen do požárního sportu nás asi nikdo nedonutí.

Po dalších historických pramenech pochopitelně pátráme a rádi přijmeme radu od zkušenějších kolegů, kterým směrem se obrátit.

 

Čerpáno z „Jednatelské knihy Hasičského sboru ve Velké Bukovině“ psané od roku 1945 do současnosti, která je v držení SDH a z které se vám pokusím zprostředkovat jednotlivé zápisy v původním znění v samostatných kapitolách. Nebude to legrace, jelikož různí zapisovatelé měli občas velice "svůj" rukopis a také údaje jsou někdy zachycené pouze heslovitě, takže občas postrádají logiku. Zpočátku jsem měl v úmyslu přepisovat knihu doslova, avšak hrubky původních zapisovatelů musím opravovat, jelikož mi jazykový cit prostě nedovolí napsat např. svýčky či vysací zámek.

 

Nová fakta v historii SDH

Úplně na začátku tohoto příspěvku musím poděkovat paní starostce obce Velká Bukovina ing.Švejdové, která opět dokázala, že nemluví do větru a jak slíbila na Valné hromadě SDH, získala informaci o založení našeho SDH. Předala nám krátkou, ale velice důležitou a důvěryhodnou zprávu od ředitele Státního okresního archivu se sídlem na Děčínském zámku. Cituji dopis ředitele p.Němce:

"Dobrý den, podařilo se mi ověřit datum založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velké Bukovině - 1874. Sbor náležel ke Svazu dobrovolných hasičů údolí Ploučnice (Fauerwehr-Verband Polzenthal) a v roce 1887 měl 40 členů. Kromě toho ovšem existoval i SDH v Malé Bukovině (založený rovněž v r.1874), ten ale náležel k benešovskému svazu dobrovolných hasičů (Bensener Feuerwehr-Bezirks-Verband). V r.1887 čítal 72 členů."

Nyní si přinejmenším můžeme být jisti, že letopočet založení 1874 vyšitý na našem "novém historickém" praporu, není pouhým výmyslem.

 

Nejrannější historie našeho SDH

Zcela náhodou, při diskusi nad historickou kronikou Velké Bukoviny, která je uložena ve Státním okresním archivu v Děčíně, zachytil pan ředitel Mgr.Němec konkrétní psanou zmínku o založení místního hasičského sboru. Přesně ten článek, který nám chyběl. Byl tak laskav, že zaslal elektronickou poštou překlad odstavce pojednávajícího o této události:

" Po požáru v Piescheho hostinci dne 16.11. 1873 se ukázalo, že je nutné založit sbor dobrovolných hasičů. Byl založen již několik dní poté a jednalo se o první sbor v soudním okrese Benešov nad Ploučnicí. V roce 1888 se sbor stal součástí okresního hasičského svazu. Za svého 40-ti letého blahodárného působení sbor zasahoval u 20-ti požárů v obci a 37 mimo ní a zabránil tak nevyčíslitelným škodám."

Z uvedeného usuzuji, že tato zpráva pochází z roku 1914 po čtyřiceti letech od založení. Tuto domněnku potvrzuje i pokračování dopisu Mgr.Němce kde dodává, že čtyřicetileté výročí založení sboru se oslavovalo v neděli 29.6. 1914 (velmi přesný údaj) a zároveň doporučuje další informace o sboru hledat v novinách k 50. (1924), 60. (1934) a možná i 70. (1944) výročí založení.